Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ
1.1. Správcem osobních údajů je společnost InoTruck s.r.o., IČO: 05623014, se sídlem Havránkova
30/11 619 00 BRNO, e-mail: eibisworkshop@gmail.com (dále také jako „Správce“) .
1.2. Účelem tohoto dokumentu je splnění informační povinnosti Správce vyplývající z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako „GDPR“) vůči zákazníkům Správce, kteří jsou
fyzickými osobami (dále jen „Zákazníci“).

2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Zpracování osobních údajů Zákazníků je činěno za následujícími účely:
 plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností);
 vymáhání pohledávek za Zákazníky a ostatních zákaznických sporů (zejména reklamace)
(oprávněný zájem);
 zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Správce (oprávněný zájem);
 uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o dílo související s provozem internetového obchodu.
Správce a splnění povinností Správce vyplývajících z této smlouvy (splnění smlouvy);

2.2. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy a pro plnění zákonných povinností Správce je
nezbytné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke
zpracování osobních údajů pro tyto účely Správce nepotřebuje souhlas.
2.3. Právním základem pro zpracování osobních údajů Zákazníků je plnění zákonných povinností, splnění
smlouvy a oprávněný zájem Správce.

3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Správce provádí zpracování osobních údajů Zákazníků

4. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Osobní údaje Zákazníků mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle Správce také
zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ
5.1. Osobní údaje Zákazníků se nepředávají do třetí země (mimo EU).

1

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
6.1. Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávány po dobu trvání smlouvy, kterou se Správcem uzavřeli a po
dobu 4 let ode dne skončení smluvního vztahu. V případě zpracování na základě plnění zákonných
povinností po dobu stanovenou v příslušném právním předpise a v případě zpracování na základě
oprávněného zájmu pak po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněného zájmu Správce.

7. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ (ZÁKAZNÍKŮ)
7.1. V důsledku zpracování osobních údajů Zákazníků má každý Zákazník následující práva:
7.1.1. právo požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům;
7.1.2. právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm Správce zpracovává;
7.1.3. právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že Správce musí osobní údaje, u nichž bylo
zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dál zpracovávat, s výjimkou jejich uložení.
Právo na omezení zpracování má Zákazník jestliže:

7.1.3.1. popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl
přesnost osobních údajů ověřit;
7.1.3.2. zpracování je protiprávní a Zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho
o omezení jejich použití;
7.1.3.3. osobní údaje Správce již nepotřebuje pro účely zpracování, ale Zákazník je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
7.1.3.4. vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu v případě, že Správce osobní
údaje Zákazníka zpracovává pro účely oprávněných zájmů jeho nebo někoho dalšího,
má Zákazník kdykoliv právo vznést námitku proti takovému zpracování. Námitku
může Zákazník vznést na adrese sídla Správce nebo na jeho e-mailovou adresu, které
jsou specifikovány v odst. Správcem osobních údajů je společnost InoTruck s.r.o.,
IČO: 05623014, se sídlem Havránkova 30/11 619 00 BRNO, e-mail:
eibisworkshop@gmail.com (dále také jako „Správce“) . těchto podmínek. Pokud Zákazník
takovou námitku vznese, je Správce oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen
tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad
zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování
nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;. těchto podmínek, dokud
nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce pro zpracování převažují nad zájmy
nebo právy a svobodami Zákazníka;

7.1.4. právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které Správce
zpracovává k jiným účelům, než je plnění jeho právní povinnosti. Právo na výmaz je přitom dáno výlučně,
pokud zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel, zpracování je založeno na souhlasu a tento
je Zákazníkem odvolán, Zákazník vznese námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další
zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, výmaz Správci přikazuje právní předpis nebo když byly
osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR;
7.1.5. právo na přenositelnost údajů. Zákazník může žádat, aby mu Správce jeho osobní údaje poskytl za účelem jejich
předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je Správce sám předal jinému správci osobních údajů. Toto
právo však Zákazník má pouze ohledně těch osobních údajů, které Správce zpracovává automatizovaně na
základě souhlasu Zákazníka nebo smlouvy s ním;

2

7.1.6. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se Zákazník domnívá, že zpracováním osobních
údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může Zákazník podat u
dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k
údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, sídlící na adrese
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz;
7.1.7. v případě, že Správce osobní údaje Zákazníka zpracovává pro účely oprávněných zájmů jeho nebo někoho
dalšího, má Zákazník kdykoliv právo vznést námitku proti takovému zpracování. Námitku může Zákazník
vznést na adrese sídla Správce nebo na jeho e-mailovou adresu, které jsou specifikovány v odst. Správcem

osobních údajů je společnost InoTruck s.r.o., IČO: 05623014, se sídlem Havránkova 30/11 619 00 BRNO, e-
mail: eibisworkshop@gmail.com (dále také jako „Správce“) . těchto podmínek. Pokud Zákazník takovou námitku

vznese, je Správce oprávněn v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné
důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníka, a dále tehdy, pokud půjde
o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
7.1.8. v případě, že Správce osobní údaje Zákazníka zpracovává pro účely přímého marketingu, má Zákazník právo
vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i
profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud Zákazník vznese námitku proti zpracování pro
účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1. Zpracování osobních údajů Zákazníků je prováděno zejména v provozovnách, pobočkách a sídle Správce,
a to výlučně statutárními orgány Správce, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím
výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.
8.2. Z důvodů zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů a zajištění provádění zpracování
v souladu s GDPR zavedl Správce v souladu s čl. 24 a 25 GDPR přiměřená organizační a technická
opatření.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Tyto Podmínky vstupují v účinnost dne 25.05.2018 a jsou rovněž přístupné na webu Správce:
www.Eibis.cz/GDPR

Zpět do obchodu